Rungu Tours Logo

Voorwaarden en aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden

Zorg ervoor dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen.

 

1. Definities

Deze overeenkomst bevat bepaalde sleutelbegrippen die hieronder specifiek worden gedefinieerd.

Overeenkomst

Deze safari-overeenkomst tussen de reiziger en RunguTours Ltd., inclusief andere geschriften waarnaar verwezen wordt en/of als bijlage bij dit document zijn gevoegd.

RunguTours Ltd

RunguTours Ltd. en haar dochtermaatschappijen die afwisselend kunnen worden aangeduid met 'wij' of 'ons'.

Reiziger

De persoon die in de aanhef van deze overeenkomst wordt aangeduid als 'reiziger', die deze overeenkomst aangaat met RunguTours Ltd. en die afwisselend kan worden aangeduid met 'u' of 'uw'.

Toerleider

Uw gids/chauffeur is de toerleider.

2. Juistheid van de informatie

RunguTours Ltd. doet al het mogelijke om u een plezierige, veilige en onvergetelijke vakantie te bezorgen.

De beschrijvingen, informatie en meningen zoals door ons gegeven met betrekking tot nationale parken, het spotten van dieren, accommodatie, trajecten, gorilla permits en veiligheid zijn te goeder trouw gegeven, gebaseerd op de meest recente informatie die ons ter beschikking staat. Wij hebben ons best gedaan om de juistheid van de gegeven informatie te waarborgen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of omissies die voortkomen uit zaken die buiten onze macht liggen omdat wij hier geen volledige zeggenschap over hebben.

 

3. Boeking details

3.1 Boeking details. We verwijzen naar het bijgevoegde tourplan voor de aankomst/vertrek data, het aantal reizigers, het traject etc.

3.2 Reissom per persoon. De reissom geldt per persoon in euro’s, tenzij anders vermeld. De hoogte van de geoffreerde reissom is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij RunguTours Ltd. bekend waren op het moment van de offerte. RunguTours behoudt zich het recht voor om tot 4 weken voor vertrek de reissom te verhogen als gevolg van onvoorziene verhogingen door de lokale overheden, verhogingen van de vervoerskosten, accommodatie, verschuldigde belastingen, heffingen en wisselkoersen.

3.3 Koersverschil. Om het risico van koersverschil uit te sluiten, kan de reiziger de reissom eerder dan de overeengekomen datum voldoen.

3.4 Paspoortnummers en paspoortkopie. RungTours Ltd. vraagt bij boeking om de paspoortnummers van alle reizigers. Indien een van deze nummers wijzigt voor vertrek, dient de klant het nieuwe nummer door te geven aan RunguTours. Om de aankopen van een gorilla permits te doen is een kopie van het paspoort noodzakelijk.

3.5 Beschikbaarheid accommodaties. De offertes van RunguTours Ltd. zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van accommodaties. Indien een van de accommodaties niet meer beschikbaar is, zal RunguTours Ltd. in overleg met de reiziger een gelijkwaardige accommodatie kiezen. Evt. extra accommodatie kosten komen voor rekening van de reiziger.

3.6 Geldigheid offerte. De offertes van RunguTours Ltd. zijn 2 weken geldig en onder voorbehoud van onvoorziene wijzigingen en kennelijke fouten.

4. Betaling

4.1 Vooruitbetaling. RunguTours vraagt 50% van de pakketprijs als vooruitbetaling en – indien van toepassing – 100% vooruitbetaling van chimpansee of gorilla permits, bij het accorderen van de algemene voorwaarden teneinde de accommodatie, de permits etc. veilig te stellen.

4.2 Rest van de betaling. De rest van de betaling moet 8 weken voor aankomst worden voldaan.

4.3 Bankrekening. Betalingen dienen gedaan te worden aan:

RunguTours Ltd

Homeruslaan 61

3707GR Zeist

Rekeningnr. NL02 INGB 0006 3773 46.

BIC code: INGBNL2A.

 

5. Afzegging en beëindiging

5.1 Afzegging door u. De kosten van afzegging zijn afhankelijk van het aantal dagen dat rest tot de aankomstdatum:

56 + dagen voor datum van vertrek

Na bevestiging brengen wij alle door ons gemaakte kosten en kosten betreffende aangegane verplichtingen (o.a. reserveringen) in mindering op de aanbetaling.

14+ / 56– dagen voor datum van vertrek

75% van de kosten van de totale reissom

14-dagen voor datum van vertrek

100% van de kosten van de totale reissom

 

5.2 Afzegging door ons. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Wanneer de betaling ook uitblijft 3 werkdagen nadat RunguTours Ltd. hierop heeft gewezen, heeft RunguTours Ltd. het recht de reis te annuleren, met als annuleringsdatum de dag van verzuim. De daaruit voortvloeiende annuleringskosten zullen in rekening gebracht worden aan de reiziger. De eventueel reeds betaalde gelden zullen met de annuleringskosten verrekend worden.

5.3 Géén terugbetaling permits. Het is overheidsbeleid in Oeganda dat gorilla en chimpansee permits niet terugbetaald worden wanneer ze al geboekt zijn. Houdt daar rekening mee. (zie ook artikel 9.2)

5.4 Beëindiging. RunguTours Ltd. behoudt zich het recht voor om onmiddellijk de reis overeenkomst te beëindigen door de reiziger schriftelijk op de hoogte te stellen van de beëindiging, wanneer het gedrag van de reiziger als schadelijk, onacceptabel of beledigend wordt ervaren door de toerleider/RunguTours Ltd..

6. Vliegreizen en vertragingen

6.1 Veranderingen in het vluchtschema. De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen in het reisschema vermeld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden. RunguTours Ltd. is niet aansprakelijk voor vertraging of daarmee verbonden kosten ten gevolge van het niet op tijd vertrekken door vliegmaatschappijen. RunguTours Ltd. is niet aansprakelijk voor de kosten verbonden met veranderingen in vliegschema’s, het annuleren van vluchten, overboeking of schade of verlies van bagage of eigendommen. Alle claims voor kosten van verlies of blessure geleden onder verantwoordelijkheid van de vliegmaatschappij moeten bij de betrokken maatschappij worden neergelegd en niet bij RunguTours Ltd. Verandering van vliegschema kan leiden tot het toevoegen van overnachtingen aan uw reis. Deze veranderingen vallen buiten de controle van RunguTours Ltd. en alle resulterende kosten dienen gedragen te worden door de reiziger, c.q. zijn/haar verzekering.

7. Verzekering

7.1 Verzekering. De reiziger is alleen verantwoordelijk voor het beoordelen en bepalen van de soort verzekering, het type en de hoogte van de dekking van de verzekering die u nodig of wenselijk acht gedurende het verblijf in Oost Afrika, inclusief – zonder beperking – de dekking voor reizen, medische kosten aansprakelijkheid ten gevolge van verwonding van u of een derde partij.

8. Medische behoeften en vereisten

8.1 Medische behoeften. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger dat u adequaat advies van een arts of bevoegde medische instantie (GGD) hebt ingewonnen met betrekking tot het reizen in Oost Afrika. Dat omvat de juiste inentingen, immunisering en medische behandeling voorafgaand aan uw komst alsmede het meenemen van de noodzakelijke of aanbevolen medicatie of medische apparatuur.

8.2 Informatie. RunguTours Ltd. kan algemene informatie geven over vaccinaties en gezondheidszaken, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en compleetheid hiervan. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij bevoegde instanties zoals de GGD, vaccinatiebureaus, etc.

8.3 Overeenkomst. Hierbij komt u overeen dat u openheid van zaken geeft betreffende uw medische toestand en medische issues die relevant zijn vóór uw vertrek en uw verblijf in Oost Afrika.

9. Safaribepalingen

9.1 Nationale parken. De reiziger begrijpt, respecteert en volgt de regels die zijn opgesteld door de Uganda Wildlife Authority (UWA).

9.2 Gorilla en chimpansee permits. Gorilla en chimpansee tracking permits kunnen alleen verkregen worden wanneer de betaling daarvoor is gedaan. Het kopen van een gorilla permit is geen absolute garantie voor het daadwerkelijk zien van een gorilla. Lokale omstandigheden kunnen er soms toe leiden dat toegang tot de gorilla's op korte termijn niet mogelijk is. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor omstandigheden die ertoe leiden dat het bezichtigen van de gorilla's niet mogelijk is, of het nu veroorzaakt wordt door het sluiten van het park of de grenzen, de afwezigheid van de gorilla's of veiligheidsoverwegingen. Het terugbetalen van de permits ligt in de handen van de betreffende autoriteit en wij kunnen daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen. Wij zullen ons uiterste best doen om in voorkomend geval terugbetaling van de betreffende autoriteit te verkrijgen en als dat het geval is, die te betalen aan de reiziger.

9.3 Het programma. RunguTours behoudt zich het recht voor om de safaridiensten zoals overeengekomen met de reiziger(s) te veranderen in het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals – zonder beperkingen – wegsluiting, slecht weer, problemen met nationale parken of hotels en veiligheidsoverwegingen. In zulke gevallen zullen alternatieve arrangementen worden gemaakt voor zover de omstandigheden dat toelaten.

9.4 Vervoer. We doen er alles aan dat de voertuigen in een goede conditie te houden, maar we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor pech, schade of vertraging. In geval van pech is het onze verantwoordelijkheid om de situatie te verhelpen. We kunnen het voertuig in kwestie vervangen of repareren. Onze voertuigen mogen alleen bestuurd worden door de door ons aangewezen chauffeur, wiens besluiten in alle gevallen, zoals de te kiezen weg, doorslaggevend zijn.

9.5 Wegen in Oost Afrika. De wegen in Oost Afrika kunnen moeilijk begaanbaar zijn, vooral in het regenseizoen. Daardoor kost het doorgaans, meer tijd om een zelfde afstand af te leggen dan in Westerse landen.

10. Belangrijke informatie

10.1 Omstandigheden. De omstandigheden in Afrika zijn niet dezelfde als die in ontwikkelde landen en het niveau van diensten, medische faciliteiten, veiligheid en zekerheid kan vaak lager liggen dan in uw eigen land. Houdt daarom in gedachten dat het de wetten en regelgeving van het land zijn, waarin de diensten worden aangeboden, die van toepassing zijn op uw vakantiearrangementen en niet die van uw eigen land.

10.2 Cultuur en gewoonten. De reiziger geeft hierbij aan dat hij/zij de lokale cultuur en gewoonten begrijpt, respecteert en volgt, gedurende het verblijf in Oeganda.

10.3 Visa. RunguTours Ltd. levert geen visa en bemoeit zich ook niet met het verkrijgen van visa.

11. Aansprakelijkheid van de reiziger

11.1 De reiziger. De reiziger blijft persoonlijk en uitsluitend aansprakelijk voor zijn/haar gedrag, handelingen en/of omissies. RunguTours Ltd. is niet aansprakelijk voor – zonder uitzondering – diefstal, stakingen en overmacht.

11.2 Overmacht. Verschillende gebeurtenissen die RunguTours Ltd. niet kan beheersen kunnen zich voordoen en kunnen verstoring, uitstel of afstel van de safari tot gevolg hebben. Zulke omstandigheden kunnen omvatten: rellen of sociale onrust en natuurrampen (tezamen: 'overmacht'). De reiziger aanvaardt, begrijpt en erkent dat RunguTours niet aansprakelijk is voor enige vertraging of afstel van een project ten gevolge van overmacht.

12 Aansprakelijkheid van RunguTours Ltd.

12.1 Tekortkoming. RunguTours Ltd. is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan RunguTours Ltd. is toe te rekenen. Dit geldt in het geval dat de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger, is toe te rekenen aan een derde en niet kon worden voorzien, is te wijten aan een omstandigheid die RunguTours Ltd. met inachtneming van alle zorgvuldigheid niet kon voorzien of voorkomen, of de tekortkoming is te wijten aan overmacht. Onder een goede uitvoering van de reisovereenkomst wordt verstaan de verwachtingen die de reiziger in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van RunguTours Ltd., rekening houdend met feiten en algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen.

12.2 Betrokken dienstverleners. RunguTours Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.

12.3 Schade door annulering. RunguTours Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-en/of annuleringsverzekering. RunguTours Ltd. is evenmin aansprakelijk voor het verlies van goederen, bagage en reisdocumenten van de reiziger.

12.4 Wilde dieren. RunguTours Ltd. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van in het wild levende dieren in het land van bestemming. RunguTours Ltd. en/of haar lokale vertegenwoordiger zijn niet verantwoordelijk voor het gevaar met betrekking tot deze dieren. Ook aanvaardt RunguTours Ltd. geen aansprakelijkheid wanneer (bepaalde) dieren niet worden aangetroffen tijdens een rondreis.

12.5 Excursies zonder RunguTours Ltd. bemiddeling. Voor excursies waar RunguTours Ltd. niet in bemiddelt, wordt geen enkele verantwoordelijkheid gedragen. Indien RunguTours Ltd. op haar website verwijst naar andere websites is dit louter informatief of om een breder beeld te schetsen van de invulling van een reis. RunguTours Ltd. is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites dan die van haar zelf.

12.6 Diensten door derden. RunguTours Ltd. behoudt het recht voor om de geleverde diensten door derden te laten uitvoeren.

12.7 Schade. RunguTours Ltd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade en/of enige andere schade die wordt veroorzaakt door de activiteiten van reizen. Deze risico's moeten worden gedekt door een reis- en ongevallenverzekering.

12.8 Geleden schade. Wanneer RunguTours Ltd. aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal de aansprakelijkheid beperkt of uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen.

12.9 Derving reisgenot. In geval RunguTours Ltd. aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, vermogensschade of voor schade die de reiziger lijdt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal één maal de reissom voor deze persoon.

12.10 Reizen met risico. RunguTours Ltd. organiseert reizen in een avontuurlijk land. De reiziger dient zich ervan bewust te zijn dat deze reizen een zekere mate van risico met zich meebrengen. RunguTours Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dood of letsel van een van de reizigers, veroorzaakt door een van de activiteiten van reizen.

12.11 Werknemers van RunguTours Ltd. De uitsluiting en/of beperkte aansprakelijkheid geldt ook voor werknemers van RunguTours Ltd., de betrokken dienstverleners en het boekingskantoor, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

13. Verplichtingen van de reiziger

13.1 Opvolgen aanwijzingen. De reiziger is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van RunguTours Ltd. of haar lokale vertegenwoordiger op te volgen. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichtingen.

 

13.2 Wilde dieren. Reizen in Afrika en op safari gaan, kan u in nauw contact brengen met wilde dieren. Aanvallen van wilde dieren zijn zeldzaam, maar we kunnen niet garanderen dat het niet zal gebeuren. RunguTours Ltd. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of letselschade van de reiziger, ontstaan tijdens een van de reisactiviteiten.

De meeste safarikampen, hotels en lodges hebben geen muur, schutting of hek. Wilde dieren kunnen zich vrij bewegen in en rond deze verblijfplaatsen. Volg altijd de aanwijzingen van de staf op, met name met betrekking tot het zich begeven van en naar uw tent, lodge, banda of hotel en tijdens safari’s en game drives. Realiseert u zich dat kamperen tijdens de trip uw eigen beslissing en verantwoordelijkheid is.

 

13.3 Aanwezig op luchthaven. De reiziger is verplicht tijdig in te checken bij de luchtvaartmaatschappij, en op tijd aanwezig te zijn op de luchthaven. RunguTours Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een vlucht en kosten die hieruit voortvloeien. De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek het exacte tijdstip van vertrek te controleren. RunguTours Ltd. dienst tijdig op de hoogte te worden gebracht van vertraging of uitvallen van vluchten, voor zover dat mogelijk is.

13.4 Hulp en bijstand. De verplichting van RunguTours Ltd. om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en verzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is om die reden verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering. De reiziger dient RunguTours Ltd. te vrijwaren voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten. RunguTours Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, verwondingen, ziektes of een sterfgeval tijdens de reis, of voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke items.

14 Overige voorzieningen

14.1 Leeftijdsgrenzen. Informeer bij ons naar eventuele leeftijdsgrenzen die worden gesteld bij sommige verblijfplaatsen en activiteiten. Wanneer er onjuiste informatie wordt gegeven over leeftijden, hebben onze toer leiders /gidsen het recht de tour te beëindigen zonder terugbetaling. RunguTours Ltd. is niet aansprakelijk voor terugbetaling in een dergelijke situatie.

14.2 Verantwoordelijkheden. Reisgenoten dragen ook verantwoordelijkheid naar RunguTours Ltd. en andere reisgenoten: deelnemers zijn verantwoordelijk voor het kennis nemen van de condities zoals gesteld in onze Voorwaarden en Condities, alsmede voor het kiezen van een tour die past bij hun interesse en mogelijkheden.

14.3 Klachten. Elke klacht betreffende de safari moet onmiddellijk onder de aandacht gebracht worden van de toerleider of van RunguTours, zodat actie kan worden ondernomen om de betreffende zaken te corrigeren. Echter, als u aan het eind van de toer nog steeds het gevoel hebt dat u een geldige klacht hebt, dan moet u binnen 14 dagen na het eind van de safari RunguTours schriftelijk op de hoogte stellen.

14.4 Scheidbaarheid. Waar juridisch mogelijk, zal elke voorziening in deze algemene voorwaarden zo worden geïnterpreteerd dat zij geldig, effectief en afdwingbaar is onder de toepasbare wet in overeenstemming met zijn bewoordingen. Maar indien enige voorziening in deze algemene voorwaarden juridisch niet toegestaan of ongeldig zijn, dan zal deze voorziening geen effect hebben alleen voor zover deze niet toegestaan of ongeldig is, waarbij de rest van de voorzieningen van deze algemene voorwaarden geldig en volledig van kracht blijven. Verder zijn alle voorzieningen die vereist zijn bij de Oegandese wet in deze algemene voorwaarden inbegrepen.

 

14.5 Arbitrage. Alle wettelijke procedures die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien

zullen worden opgelost door bindende arbitrage in een legaal gerechtshof in Kampala,

Oeganda.

 

14.6 Keuze van wet. Deze algemene voorwaarden en de transacties die daarin worden

besproken, zullen worden uitgelegd in overeenstemming met en geleid door de wetten van de

Republiek Oeganda.